KVALITETS- OG MILJØPOLITIK

Det er AVK Tooling A/S mål at levere ydelser, der til enhver tid lever op til kundens specifikationer og forventninger.

Det er AVK Tooling A/S mål at arbejde på, kontinuerligt at forbedre processer og systemer, således at kvalitet, produktionsomkostningerne og miljøpåvirkninger hele tiden optimeres.

AVK Tooling A/S opfylder gældende love og krav.

Endvidere er AVK Tooling A/S certificeret iht. IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015

MILJØPOLITIK
I erkendelse af at vore aktiviteter påvirker miljøet, og for at opfylde vore kunders forventninger, vil vi med indførelse af miljøstyring søge at minimere de eventuelle miljøbelastninger fra disse påvirkninger.

FORMÅL
Miljømålsætningerne er en del af AVK Tooling A/S ledelsessystem. Miljøpolitikken er et offentligt tilgængeligt dokument, der har til formål at udstikke langsigtede retningslinjer for AVK Tooling A/S miljøarbejde og udgøre rammen for de konkrete miljømål og for hvilke resultater virksomheden ønsker at opnå. AVK Tooling A/S ledelsessystem fastlægger ansvar og kompetence for miljøpolitikkens gennemførelse og ajourføring.

MILJØMÅLSÆTNINGER
For at leve op til vores miljøpolitik vil vi:

  • Overholde alle miljømæssige love og regler, herunder også relevante kundemiljøkrav.
  • Forebygge forurening og til stadighed forbedre vor indsats på miljøområdet.
  • Med miljøstyringen sørge for at der er en klar fordeling af ansvar og kompetence i miljøsager.
  • Gennem revisioner af miljøstyringssystemet sørge for at det til stadighed lever op til sit formål.
  • Gennem vedligeholdelse og nyanskaffelser holde vort produktionsudstyr bedst muligt i overensstemmelse med dagens miljømæssige standard, idet der samtidig tages hensyn til de økonomiske ressourcer og lønsomheden.

Gennem uddannelse og udvikling af vore medarbejdere drage omsorg for, at de er miljøbevidste og har den nødvendige miljømæssige viden om de stoffer og processer der arbejdes med, og gennem Arbejdsmiljøorganisationen afklare, hvilken information medarbejderne har behov for.